您现在的位置: 17教育网 >> 中考试卷 >> 广东 >> 广东省 >> 语文 >> 正文

广东省2017年中考一模语文试卷及答案

2017-5-10 编辑:wk 查看次数: 手机版

2017学年〈下)广东实验中学毕业班综合测试(一)
语     文
第一部分积累与运用(共35分)
一、基础知识及运用〈6小題,共20分〉
1·下列词语中,加点字读音全都正确的一组是(      )
A.诓骗kuāng    骸骨hái    较量liáng   周道如砥dǐ
B.伫立zhù      迸溅bèng   气氛fēn    忍俊不禁jTn
C.狩猎shòu     顷刻qTng   嫉妒jì      九曲连环qǔ
D叱咤zhà      胡诌zōu    煞白shà     一拍即合jí

2,下列词语中,没有错别字的一项是(        )
A.瓜熟缔落    惊慌失措    蛛丝马迹    波光粼粼
B.随声附合    锲而不舍    沤心沥血    一反既往
c.语无伦次    趋之若鹜    张皇失措    进退维谷
D.锐不可当    迫不急待    销声匿迹    粗制滥造

3·依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是(       )(3分)
①生病期间,父母对他          的照顾,使他感触良多。
②语文学习没有捷径可走,语文成绩的提高也不是           的,需要我们长期的坚持和积累。
③《人民的名义》一经热播便得到了广大民众的好评,陆毅出演的候亮平更是成了         的人物。
A无所不至    一蹴而就     家喻户晓
         B,无微不至    一挥而就    路人皆知
C无所不至    一挥而就     路人皆知         D.
无微不至    一蹴而就    家喻户晓

4·下列病句修改不正确的一项是'(         )(3分)
A.不可否认,无论是岳飞、文天样还是闻一多、朱自清,他们身上体现了我国传统的爱国情怀和
民族气节是一脉相承的。(将“无论”改为“不管”)
B.本次招聘,多数应聘者曾多年担任医院的中高层管理岗位,具有丰富的管理经验。(将“岗位”
改为“职务”)
C.在中考即将到来之际,不但他认真专注地学习,而且也帮助了周围的一大批同学。(“他”移到
“不但”前)
D.环境保护主管部门可以采取抽查、根据举报进行检查,对建设单位遵守规定的情况开展调查。
(在“检查”后面加“等方式”)

5·把下列句子组合成语序合理、语意连贯的一段语,最恰当的一项是(       )(3分)
①西方有句话,“人生是做戏"。
②在不伤害自己身份的条件下顾全别人的情感都得算诚恳,有诚意。
③人为自己活着,也为别人活着。
④做戏也无妨,只要有心往好里做就成,客气等等一定有人觉得是做戏,可是只要为了大家好,
这种戏也值得做的。
⑤自己标榜自己的诚恳,诚意,大有卖瓜的说瓜甜的神气,试实的君子大概不会如此。
⑥另一方面,诚恳,试意也未必不是戏。
A.
③ ② ⑥ ① ⑤ ④         B. ③ ② ① ④ ⑥⑤       C. ① ④ ② ⑥ ③ ⑤       D. ① ④ ③ ② ⑥ ⑤

6·阅读下列材料,按要求作答案。(5分)
(1)以下是广州市著名景点对联收集组收集到的两幅对联,请你写出它们分别出自哪个景点(2分)
① .云开世外三千界:岩依天南第一峰。
②大笔记小龙岭南民艺再添盛誉;古祠驰新马万国通途更进深情。

①                      ②

(2)我们初中学过的古文中,也有很多写风景的文章。请你根据上联,从《醉翁亭记》、《岳阳楼记》、
《桃花源记》中任选一篇,结合古文内容,补充下联·〈3分〉
上联:柳宗先游小石潭抒迁客意

下联:

 

二、古诗文积累(2小题,15分〉
7·古诗文默写〈10分)
(1)根据课本,下列古诗文默写正确的两项是(         )〈4分)
A.饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。
B.雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辩我是雄雌?
c.黄叶地,碧云天。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。
D.鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。
E.由是则生而又不用也,由是则可以避患而又不为也。
F.野芳发而幽香,佳木秀而繁荫,风霜高洁,水落石出,山间之四时也。

(2)根据课文,补写出下列名篇名句中的空缺部分。(六题只选四题作答)(4分〉
                   ,为有源头活水来。(朱熹《观书有感》)
② 春潮带雨晚来急,                  。(韦应物《滁州西涧》)
③晴川历历汉阳树,                  。(崔颢《黄鹤楼》)
                 ,愁云惨淡万里凝。(岑参《白雪歌送武判官归京》)
⑤过尽千帆皆不是,                。(温庭筠《望江南》)
⑥受任于败军之际,                   。(诸葛亮《出师表》)

(3)根据语境,在横线上填入最恰当的古诗名句。(4分)〖说明:本题有2分附加分,加分后第7小
题不超过10分〗
驰骋沙场、为国效力是边塞诗永恒的主题。李贺《雁门太守行》中的① “                ,
,                ”借“燕昭王筑台”的典故,歌颂守城将士誓死报国的决心;范仲淹《渔家傲·秋
思》中的② “                ,                  通过刻画守边将士的矛盾心理,将壮志未酬的无奈和思乡思亲的惆怅表现得苍凉悲壮。

8·根据课本,解释下面句子中加点词的意义。(5分)
〈1)沿河求之,不亦乎(《河中石兽》)
(2中力拉崩倒之声(《口技》)
(3)局促一室之内(《满井游记》)
(4)负势竞上,互相轩(《与朱元思书》)
(5)所识穷乏者我与(《鱼我所欲也》)

 

第二部分阅读与鉴赏(共55分)
三、(4小题,15分)
阅读下面的文段,完成9—11题。(10分)
〖甲〗水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之
出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。
予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!、菊之爱,陶后鲜有闻。
莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!〈《爱莲说》)
〖乙〗先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。
好读书,不求甚解:每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招
之:造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,
晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。《五柳先生传》节选)

9·下列各项加点词意义和用法相同的一项是(     )(3分)

A.每有意          宾客大宴       B·濯清涟不妖           人不知不愠

C.旧知其如此    故人不独其亲     D.可远观而不可亵玩      且置土石

10·用现代汉语翻译下列句子。气4分)
(1)中通外直,不蔓不枝(2分)

(2)环堵萧然,不蔽风日(2分)

 

11,下列对文章内容的理解与分析不正确的一项是(   )(3分)
A.〖甲〗文从生长环境、形态香气、风度气质等方面描写了莲花超凡脱俗的形象。
B.〖乙〗文从思想性格、爱好、生活状况等方面塑造了一位安贫乐道的隐士形象。
C.〖甲〗作者把牡丹、菊花与莲花对比,赞赏了莲花的高洁,否定了牡丹、菊花的富贵庸俗。
D.两文都表现了作者洁身自好的志趣,但写法有所不同,〖甲〗文托物言志,借莲花的形象来表达,
〖乙〗文作者虽托言为五柳先生作传,实为自传。

12,阅读下面的古诗,回答问题。(5分)
行路难(其一)李白
金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。
欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。
行路难!行路难!多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
(1)“羞”、“济”分别是什么意思?(2分)

 

(2)本诗题为《行路难》,但纵观全诗,作者表现出怎样的人生态度?请结合诗句加以分析。(3分)

 

 

四、现代文阅读(40分)
(一)阅读下列材料,完成13一17题(18分)
2017年4月12日19时04分,中国首顆高通量通信卫星实践十三号在西昌卫星发射中心成功
发射,这意味着中国正式开启卫星高通量时代。
首先我们需要了解什么是高通量卫星。根据中国空间探测首席传播专家谢博在《科普中国》、的
解释,高通量卫星就是在使用相同频率资源的条件下通信容量比常规通信卫星高数倍甚至数十倍的
通信卫星。
这顆卫星发射成功后又会给我们的日常生活带来怎样的改变?
国防科工局系统工程司副司长赵坚介绍,实践十三号是我国首颗高通量通信卫星,其高通量性
体现在首次搭載了Ka频段通信载荷,卫星通信总容量达20Gbps(一般宽带传输速率,1Gbps相当于
1024Mbps),超过了之前我国研制的所有通信卫星容量的总和。
实际上,高通量卫星,意味着其通信容量比以往卫星有一至两个数量级的跃升。这次实践十三
号卫星的通信总容量达20Gbpso这是什么概念?按照常规原有的通信卫星,其所采用的是窄带传输
技术,一般通信容量不到10Gbps,容量有限。据中国航天科技集团介绍,如果说过去通信卫星能
亻送几十台标清电视节目,而有了实践十三号卫星后,则能同时传送数量更多的4K超高清节目。
谢博介绍,由于实践十三号卫星采用了Ka频段通信,所以它不仅容量大,可传送高清视频,而
且能使其卫星用户终端做得较小,从而便于装备、携带和使用,无需单独建网,性价比高。
更重要的一点是,该卫星设计有26个用户点波束,总体覆盖中国除西北、东北以外的大部分陆
地和近海近200公里的海域,地面无线网络信号覆盖不到或无法接入光缆宽带的地方。
公开资料显示,中国目前有超过6000万人参与徒步、骑行、自驾游等户外项目,但因为有些户
外地区通信信号差甚至没有,所以时有迷路或失联事件发生。特别是发生气象灾害和地质灾害的时
候,一旦地面固定或移动通信业务发生损毁或瘫痪,就可能因为不能及时、快速、准确地传递灾情
信息,而导致损失严重。
据实践十三号卫星工程总师刘方介绍,如果游客或受灾民众配备了实践十三号卫星的用户终端
后,可以与卫星建立语音、数据和视频的传输,把途中或灾区的情况第一时间传递出去,为展
开敕援提供通信保障,将损失降至最小。
据西安分院负责实践十三号卫星有载荷研制的卫星副总设计师周颖介纟召,“高通量通信卫星可
以作为一个信号中转站,通过无线电信号转发使飞机上乘客的手机、电脑等与地面关口站连接。而
关口站通过光缆与互联网相连,可以向用户发送上网信号。”
由于飞机在快速移动过程中所处的空间特点,地面互联网中转站要么无法架设,要么无法足量
建设,乘客通过地面方式上网并不可行。而实践十三号就解决了这个问题。周颖称,实践十三号卫
星由空间段(卫星)、地面段(关口站)和用户段(终端)构成。同时,采用了天地一体化设计理念,
其中一项重要业务就是提供高速“动中通”,通过多波束无缝切换配合机载、车载或船载终端的自动
跟踪捕获功能,可以为航空、航运、铁路等各类交通工具上的数以万计乘客彻底改善上网体验。
此外“据周颖介绍,一般而言,一架飞机所需的最大通信容量只有20Mbps,在全部飞机通信容
量满负荷的情况下,实践十三号能满足一千架左右的飞机同时L网。未来3年内,随着“机载卫星
直播广播电视接收与服务系统”的研发成功,这颗卫星可保证中国2000多架民航客机、3000多辆
高速列车和数万艘轮船,实现随时随地高速上网。(选自“仃之家”.网文,有删改)
〖链接一〗
“实践十三号”卫星发射,实现了我国Ka频段高通量卫星的首次亮相。可以预见届时今天我们
所诟病的传统Ku速率低、成本高将大幅改善。当然仅仅有Ka高通量卫星仍无法满足类似于民用航
空宽带上网需要,机载Ka卫星终端设备,卫地面网络,全球卫星覆盖等问题需要同步解决,才能
真正促进航空互联网蓝海迅猛爆发。(摘自网络,有删改)
〖链接二〗

“实践十三号”卫星预计4月发射这一激动人心的消息,还是非常值得我们期待的,毕竟技术
进步带来未来发展更多可能,畅想如果未来ATG(4G)乃至ATG(5G)成熟,加上Ka卫星普及,天
地一体宽带飞行体验将绝对不再是梦想,让飞行生活更美的夙愿终将成真。(节选自“民航资源网”)
〖链接三〗
科技强大,国家必然富强。那些奋战在“实践十三号”科研一线的航天科技人们,用他们的创
新思想,展现了新时期下的工匠精神,用中国“智造”来打造属于中国的特色品牌,让广大百姓不
但能享受到更为优质的暖心服务,而且能享受到创新发展的下的诸多科技红利,中国高新技术同时
也助推了世界经济的发展,从而为世界人民谋取更多福利。(摘自网络,有删改)

13,阅读上述材料,下列说法符合文意的一项是(         )(3分)
A.高通量卫星实际上就是一个信号中转站,使飞机上乘客手机、电脑等与地面关口站连接。
B.高通量卫星通信容量比常规通信卫星高数倍甚至数十倍。
C,高通量卫星就是通信容量比以往卫星有一至两个数量级的跃升的通信卫星。
D.高通量卫星使用后,通信卫星不再将因速率低、成本高等现象而受到诟病。

14,“实践十三号”与常规通信卫星相比,下列说法不正确的一项是(    )(3分)
A.实践十三号采用了天地一体化设计理念,其中一项业务是提供高速“动中通”。
B.实践十三号可以覆盖以前地面无线网络信号覆盖不到或无法接入光缆宽带的地方。
C.实践十三号使得高铁、飞机上的乘客通过地面方式上网能变成现实。
D.实践十三号卫星通信总容量超过了之前我研制的所有通信卫星容量的总和。

15·根据上述材料,下列推断有误的一项是(       )(3分)
A.实践十三号成功发射之后能保证更多人同时观看超高清电视节目。
B.实践十三号成功发射之后可以避免因为气象灾害和地质灾害而导致损失严重的情况。
c.目前,即使实践十三号成功发射,也还无法真正促进航空互联网蓝海的迅猛爆发。
D.实践十三号成功发射之后可减少户外活动中因通信信号差而导致的迷路或失联事件的发生。

 

16·请赏析下列语句中加点词语的表达效果.(3分)
“飞行生活更美好的夙愿终将成真。,

 

17·请根据材料的内容,联系实际生活,分析实践十三号的应用可以让广大百姓享受到哪些更为优质
的暖心服务?(6分)

 

 

(二)阅读下面文段,完成18一22题。(22分)
雪一化,就有路了     张抗抗
(1)每年下第一场雪的日子,我总会想起多年前,一个雪天的经历。
(2)那时我初涉文坛,很容易被一些闲言碎语所困扰。当我听说有人搬弄是非,对我说三道四时,
我异常激愤,心里顿时对此人充满了恼恨。我决心要去当面质问她,为什么要这样伤害我。
(3)不久,我出差去某地,恰要路过那人所在的城市。我向朋友要来了她的地址,决定在那个城
市作短暂的停留,突然出现在她家门口,义正词严地指责、声讨她,然后同她拜拜,乘坐下一班火
车拂袖而去。
(4)从清晨开始,天空就阴沉沉的。火车意外晚点,到达那个城市已是傍晚时分。当我走出车站
时,发现空中已飘起了雪花。雪来得很猛,雪烟横飞,急速而强劲。四周的街道和房屋笼罩在一片
暗淡迷茫的雪色中。我按着地址打听路线,完全陌生的街名和异样的口音,令我不知自己置身何处。
我有些发懵,但我只能继续往前走,去寻找那个记录在怨恨的纸条上的地址。
(5)雪下得越来越大,风也越发凛冽,雪片像是无数只海鸥扇动着白色的翅膀,围绕着我扑腾旋
转。密集的雪沫子刮得我睁不开眼。四下皆白,分不清天上地下。我只是混混沌沌跌跌撞撞地朝前
走着。没有伞,头巾早已湿了,肩上的背包也渐渐沉重,額头上被热气融化的雪水,顺着面颊流淌
下来。。。。。。
(6哪条胡同怎么还没有出现呢?街上几乎已没有行人,就连可以问路的人也没有。我在风雪中
既寻不见街牌也看不见门牌号码,自己一定是迷路了。我饥饿、疲惫、寒冷、烦躁,心中被积淤已
久的怒气鼓胀得几乎快要炸裂。
(7)就在这个时候,我看见了街边上一间简的平房窗口,泄出一线微弱的灯光。我涨红着愤怒
而疲倦的脸,敲响了那家人的房门。门.开了,灯光的暗影中,站着一位上了年纪的老妇。她正在和
面做饭,于是将两只手甩了甩,又合拢着搓了又搓,才接过我那张写着地址的纸条。她眯着眼将那:
纸条举在灯下看了看,又低头仔细地打量着我。她用一只手在那面团上拍了拍,问:“你不是这地方
人吧?”我点点头。她便往前方指了指,告诉我那条胡同离这儿已经不远,但还得如何拐弯再如何
拐弯之类。那口音不好懂,我听得越发地糊涂,傻傻地愣在那里。
(8)她也愣了一下,后来就索性扯下围裙,抓起一条头巾说:得,那地方太难找,跟你说不明白,
还是我领你去吧!不容我谢纟色,她已经跨出门槛,踩在了雪地里。
(9)她走得快,我闷头跟在她身后。只听见雪在脚下咔咔响,前方忽闪忽闪的雪片里,一个模糊
的背影,若隐若现地导引着我。
(10)“这大雪天儿出门,肯定是有要紧事吧?”她回过头大声喊。我含糊地应了一声。“猜你是去
看望病人吧?“看把你累得急得!是亲戚?朋友?”她放慢了脚步,一边拍掸着肩上的雪花,等着我。
我心里咯噔了一下。亲戚?朋友?病人?“·“·我沉默着,无言以对。我怎能对她实言相告:自己其
实是去找一个“仇人”兴师问罪的!
(11)就在那一刻,我忽然不知道自己来这个城市干什么,甚至也不知道我要去寻找的那个人究竟
是谁。那个人隐没在漫天飘飞的雪花中,随风而去,只不过应和着恶劣天气中雷电偶尔的喧嚣。她
也许出于无知,也许出于一时的利益之需,也许真的是一个需要救治而不是鞭笞的“病人”呢?!
(12)脚底突然在一个雪窝里滑了一下,大娘一把将我拽住。“这该死的雪,真讨厌”我忍不住
嘟哝“不碍事,不碍事。”她说,一边仍在搓着手指上的面粉。“就快到了,前面那个电线杆子右拐,
再往前数三个门就是。”她抬起一只手,攥着脸上的雪水。我看见她花白的头发上,落满了一粒珍
珠般晶莹的水珠。“大娘,请回吧,这回我认得路了”我说着,声音忽然就哽噎了。
(13)她又重复指点了一遍,便转身往回走。刚走几步,又回过头,大声说:“不碍事,明儿太阳出
来,这雪化一化,就有路了!”
(14)那个苍老的声音,被纷扬的雪花托起,在空荡荡的小街上蹒跚。
(15)我在雪地上久久伫立,任雪花落满我的双肩,遮盖我的眼帘;任寒风吹打我的脸庞,掀起我
的衣襟。湿重的背包、鞋和围巾似乎一下子失去了分量,连同我此前沉郁的大脑和满腹怒气的心思。。。。。
(16)明儿太阝日出来,这雪一化,就有路了!
(17)那个风雪之夜,当我终于站在那费尽周折才到达的门牌下面时,已经全然没有了跳下火车时
那种激愤的心情。我在那个破旧的大杂院门口平静地站了一会,轻轻将那张已被雪水洇湿的纸条撕
碎,然后慢慢朝火车站方向走去。(有删改)
18·通读全文,用简洁的语言概述作者“多年前,一个雪天的经历”。(4分〉

 

[1] [2] 下一页

下载地址一
相关内容
[语文]文章推荐
  • 此栏目下没有推荐试卷
  • 热门推荐
    热门图文
    Copyright · 2011-2017 17jiaoyu.com Inc. All Rights Reserved. 17教育网站 版权所有 备案号:浙ICP备12027545号-2